0

Váš košík je prázdny

Vracanie a právo na odstúpenie od zmluvy

Vrátenie tovaru a podmienky

 

1. Výnosy za výrobné chyby.

Užívateľ sa môže vrátiť do THE INDIAN FACE, akýkoľvek produkt, ktorý predstavuje výrobnú chybu. Berúc do úvahy povahu zmluvne dohodnutých produktov, bude mať Užívateľ lehotu jedného mesiaca na komunikáciu THE INDIAN FACE jeho nesúlad s nimi. Ak bude táto lehota prekročená, užívateľ bude mať na starosti akékoľvek škody.

Na formalizáciu návratu musí používateľ kontaktovať THE INDIAN FACE do jedného mesiaca na kontaktnú adresu @ theindianface .com, s uvedením produktu alebo výrobkov, ktoré sa majú vrátiť, priložením fotografie a podrobným zoznamom zistených nedostatkov

akonáhle THE INDIAN FACE Ak používateľ prijal oznámenie od používateľa, do 3-5 pracovných dní vás bude informovať, či má produkt vrátiť. V prípade, že návrat pokračuje, THE INDIAN FACE Poukazuje na spôsob, ako chybný produkt vyzdvihnúť alebo poslať do svojich kancelárií / skladov.

Každý výrobok, ktorý sa má vrátiť, musí byť nepoužitý a musí mať všetky svoje štítky, obaly a prípadne aj dokumentáciu a originálne prvky príslušenstva, ktoré boli priložené. Ak používateľ takto nebude postupovať, THE INDIAN FACE si vyhradzuje právo odmietnuť návrat.

Po prijatí produktu a overení chýb THE INDIAN FACE Poskytne používateľovi možnosť nahradiť produkt inými, zhodnými vlastnosťami, pokiaľ táto možnosť nie je objektívne nemožná alebo neprimeraná THE INDIAN FACE.

V prípade, že z dôvodu nedostatku zásob nebolo možné dodať iný produkt s rovnakými charakteristikami, môže sa užívateľ rozhodnúť ukončiť zmluvu (tj vrátenie vyplatených súm) alebo požiadať o prepravu iného modelu, ktorý užívateľ si dobrovoľne vyberie.

Dodanie produktu s rovnakými charakteristikami alebo nového modelu, ktorý si užívateľ podľa potreby zvolí, sa uskutoční v priebehu nasledujúcich 3 až 5 pracovných dní odo dňa, keď THE INDIAN FACE Užívateľ potvrdí výmenu chybného produktu alebo odoslanie nového modelu.

Výmena, odoslanie nového modelu alebo ukončenie zmluvy nebudú pre používateľa znamenať ďalšie výdavky.   

Ak užívateľ vypovie zmluvu, THE INDIAN FACE vykoná vrátenie celej sumy zaplatenej používateľovi za nákup chybného produktu.

THE INDIAN FACE informuje používateľov, že lehota na vrátenie vyplatených súm bude závisieť od spôsobu platby, ktorý by používateľ použil pri kúpe produktu.

2. Aj odstúpenie.

V prípade, že užívateľ nie je spokojný s výrobkami získanými v jeho objednávke, má v súlade so Všeobecným zákonom o ochrane spotrebiteľov a používateľov lehotu 15 dní na vrátenie sumy. objednávky alebo, ak dávate prednosť, môžete vrátiť ktorýkoľvek z produktov, ktoré tvoria celkovú objednávku, a to všetko bez sankcie a bez uvedenia dôvodov.

Užívateľ však musí znášať priame náklady na návrat do THE INDIAN FACE, či už vrátite celú objednávku alebo sa rozhodnete vrátiť iba niektoré produkty v objednávke.

Ak chcete formalizovať návrat, musíte kontaktovať THE INDIAN FACE na adresu kontakt @ theindianface .com zaslaním vyplneného formulára na stiahnutie, ktorý je priložený k týmto Podmienkam ako PRÍLOHA 1. Po prijatí uvedeného oznámenia, THE INDIAN FACE Uvádza spôsob odoslania objednávky do jej kancelárií alebo skladov.

 

THE INDIAN FACE nezodpovedá za kuriérsku spoločnosť, ktorú užívateľ najme na vrátenie objednávky. V tomto zmysle THE INDIAN FACE odporúča Užívateľovi, aby požiadajte kuriérsku spoločnosť, aby vám poskytla doklad o doručení Akonáhle kuriér uloží produkt v kanceláriách THE INDIAN FACE, aby si bol používateľ vedomý, že produkt bol doručený správne THE INDIAN FACE. THE INDIAN FACE nezodpovedá za adresu, na ktorú Užívateľ pošle objednávku na vrátenie. V prípade Európy by to malo byť vždy naša kancelária. Ak sme nedostali potvrdenie o doručení a používateľ nepredložil potvrdenie o doručení, THE INDIAN FACE by nebol zodpovedný za stratu a bol by to užívateľ, ktorý by musel uplatniť nárok na prepravnú spoločnosť, ktorá uzavrela zmluvu.

Náklady na vrátenie objednávky (napr. Náklady na prepravu prostredníctvom kuriérskych spoločností) znáša priamo používateľ.

Výrobok musí byť nepoužitý a musí obsahovať všetky jeho štítky, obaly a prípadne aj dokumentáciu a originálne doplnkové prvky, ktoré sa dodávajú s výrobkom. Ak užívateľ nebude postupovať týmto spôsobom alebo ak došlo k poškodeniu produktu, používateľ súhlasí s tým, že by produkt mohol utrpieť znehodnotenie alebo že THE INDIAN FACE  návrat môže byť odmietnutý.

akonáhle THE INDIAN FACE skontrolovať, či je objednávka v dobrom stave, THE INDIAN FACE sa vráti celková suma zaplatená používateľom.

Ak sa používateľ rozhodne vrátiť objednávku v plnej výške, THE INDIAN FACE vráti Užívateľovi všetky sumy, ktoré by zaplatil, a ak by vrátil iba niektorý z produktov, vráti sa iba časť zodpovedajúca týmto produktom.

THE INDIAN FACE informuje používateľov, že lehota na vrátenie vyplatených súm bude závisieť od spôsobu platby, ktorý by používateľ použil pri kúpe produktu. V každom prípade, THE INDIAN FACE vráti vyplatené sumy čo najskôr, v každom prípade do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného produktu.

 

Zásady výmeny produktov

THE INDIAN FACE neakceptuje zmenu medzi produktom zakúpeným používateľom za iný produkt ponúkaný na webovej stránke.

V prípade, že užívateľ chce vykonať zmenu produktu, musí uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, ako je stanovené v článku 6.2 a následne kúpiť nový produkt, ktorý chce.