0

Váš košík je prázdny

podmienky

podmienky

 

POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY

 

1. ÚVOD

Tieto všeobecné podmienky výslovne upravujú vzťahy medzi Indicom Europa 2015 sl (spoločnosť, ktorá je vlastníkom ochrannej známky The Indian Face) so sídlom Calle Zurbano 41, Bajo izquierda 28010, Madrid a CIF ESB87341327 a tretími stranami (ďalej len „Používatelia“), ktorí sa zaregistrujú ako používatelia a / alebo nakupujú výrobky prostredníctvom internetového obchodu tejto webovej stránky. oficiálna stránka The Indian Face (http://www.theindianface.com(ďalej len „obchod“).

 

2. POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

2.1 Používateľ sa vo všeobecnosti zaväzuje používať Obchod, nakupovať Produkty a dôsledne využívať každú zo služieb Obchodu v súlade so zákonom, morálkou, verejným poriadkom a ustanoveniami týchto Všeobecné podmienky a taktiež sa musí zdržať ich používania akýmkoľvek spôsobom, ktorý môže brániť, poškodiť alebo zhoršiť normálnu prevádzku a užívanie Obchodu Používateľom, alebo ktorý by mohol zraniť alebo spôsobiť škodu na tovare a právach spoločnosti The Indian Face, jeho dodávatelia, používatelia alebo vo všeobecnosti akejkoľvek tretej strany.

 

3. VÝROBKY A CENY

3.1          The Indian Face si vyhradzuje právo kedykoľvek rozhodnúť o Produktoch, ktoré sú Používateľom ponúkané prostredníctvom Obchodu. Najmä môžete kedykoľvek pridať nové Produkty k tým, ktoré sú ponúkané alebo zahrnuté v Obchode, s tým, že pokiaľ nebude stanovené inak, budú sa tieto nové Produkty riadiť ustanoveniami týchto Všeobecných podmienok. Rovnako si vyhradzuje právo prestať poskytovať alebo uľahčovať prístup a používanie kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia o ktorejkoľvek z rôznych tried Produktov ponúkaných v Obchode.

 

3.2 Produkty zahrnuté v obchode budú zodpovedať najspoľahlivejším možným spôsobom, ktorý technológia webového zobrazenia umožňuje skutočne ponúkaným produktom. Charakteristiky Produktov a ich ceny sa objavujú v Obchode. Ceny uvedené v Obchode sú v eurách a nezahŕňajú DPH, pokiaľ nie je uvedené inak.

 

4. POSTUP A FORMA VÝPLATY VÝROBKOV

4.1 V maximálnej lehote dvadsiatich štyroch (24) hodín The Indian Face pošle používateľovi e-mail s potvrdením nákupu. Tento e-mail priradí referenčný kód nákupu a podrobne uvedie vlastnosti produktu, jeho cenu, náklady na dopravu a podrobnosti o rôznych možnostiach uskutočnenia platby za produkty The Indian Face.

 

4.2 Používateľ, ktorý si zakúpi produkt prostredníctvom Obchodu, musí uskutočniť platbu prostredníctvom platobných systémov, ktoré sú v Obchode konkrétne uvedené.

 

4.3         Indicom Europe 2015 sl Bude archivovať elektronické dokumenty, v ktorých je formalizovaná zmluva, a po uskutočnení nákupu zašle kópiu používateľovi. Zmluva bude uzavretá v španielskom jazyku.

 

4.4 Potvrdenie objednávky zaslané The Indian Face Nie je platný ako faktúra, iba ako doklad o kúpe. Faktúra, ktorá s ňou súvisí, bude zaslaná s produktom.

 

5. PRÁVO NA ODSTÚPENIE

5.1 Užívateľ má právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré môže kontaktovať The Indian Face prostredníctvom e-mailu na tejto adrese: contact @ theindianface.com a upustiť od nákupu v lehote nepresahujúcej sedem (7) pracovných dní, počítaných od prijatia Produktu. Produkt musí byť zaslaný spolu s riadne vyplneným návratovým listom a kópiou dodacieho listu alebo faktúry, ktoré sú riadne vyplnené, pričom priame náklady na vrátenie produktu nesie kupujúci - užívateľ. Uvedený návrat sa uskutoční v súlade s pokynmi, ktoré The Indian Face V odpovedi na svoje oznámenie o odstúpení od zmluvy informujte Užívateľa. Užívateľ musí vrátiť Produkt do maximálnej doby siedmich (7) dní od The Indian Face uveďte formu návratu.

 

5.2 Odstúpenie má za následok vrátenie zaplatenej sumy. Za týmto účelom musí zákazník na vratnom liste uviesť číslo a držiteľa kreditnej karty, na ktorú je účet vydaný The Indian Face Musíte uskutočniť platbu. Lehota na uvedenú platbu bude stanovená zákonom.

 

5.3 Právo na odstúpenie od zmluvy sa nemusí uplatniť, ak produkt nie je vrátený v pôvodnom obale a produkt nie je v bezchybnom stave.

 

6. ZÁKAZNÍCKY SERVIS

6.1 V prípade akejkoľvek udalosti, nároku alebo uplatnenia svojich práv môže používateľ poslať e-mail na adresu contact @ theindianface. Com.

 

7. DOMOVSKÁ DODACIA SLUŽBA

7.1 Teritoriálny rozsah predaja prostredníctvom Obchodu je výlučne pre územie Európskej únie, takže doručovacia služba bude iba pre toto územie. Produkty zakúpené v obchode budú odoslané na doručovaciu adresu, ktorú používateľ uvedie po overení platby. Maximálna doba dodania je tridsať (30) dní, ktorá je štandardne stanovená v zákone.

 

7.2 Doručovacia služba spoločnosti The Indian Face Vykonáva sa v spolupráci s rôznymi logistickými operátormi uznávanej prestíže. Objednávky sa nebudú doručovať v poštových schránkach ani v hoteloch alebo iných trvalých adresách.

 

7.3 Náklady na prepravu nie sú zahrnuté v cene Produktov. V čase nadobudnutia Produktu bude Používateľ informovaný o presných nákladoch na prepravu.

 

8. DUŠEVNÉ A PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO

8.1 Užívateľ berie na vedomie, že všetky prvky Obchodu a každého z Produktov, informácie a materiály v nich obsiahnuté, značky, štruktúra, výber, usporiadanie a prezentácia ich obsahu a počítačové programy použité v vzťah s nimi, sú chránené právami duševného a priemyselného vlastníctva EÚ The Indian Face alebo tretích strán, a že všeobecné podmienky jej nepriznávajú v súvislosti s uvedenými právami priemyselného a duševného vlastníctva žiadne iné práva, ako tie, ktoré sa v nich konkrétne predpokladajú.

 

8.2 Pokiaľ to nie je povolené The Indian Face alebo v prípade, že to môžu byť tretie strany, ktoré sú držiteľmi zodpovedajúcich práv, alebo pokiaľ to nie je zo zákona povolené, používateľ nesmie reprodukovať, transformovať, upravovať, rozoberať, spätne analyzovať, distribuovať, prenajímať, požičiavať, sprístupniť alebo povoliť prístup verejnosti prostredníctvom akejkoľvek formy verejnej komunikácie k niektorému z prvkov uvedených v predchádzajúcom odseku. Užívateľ je povinný používať materiály, prvky a informácie, ku ktorým má prístup prostredníctvom používania obchodu, iba pre svoje vlastné potreby a musí byť nútený nevykonávať priamo ani nepriamo komerčné využitie materiálov, prvkov a informácií získaných prostredníctvom obchodu. to isté.

 

8.3 Používateľ sa musí zdržať obchádzania alebo manipulácie s akýmikoľvek technickými zariadeniami zriadenými spoločnosťou The Indian Face alebo tretími stranami v obchode.

 

9. OCHRANA ÚDAJOV

9.1 V súlade so zákonom 15/99 LOPD vás informujeme, že vaše osobné údaje a ďalšie informácie poskytnuté prostredníctvom registračného formulára, ako aj informácie o vykonaných transakciách, budú zahrnuté a uchované v súbore na spracovanie, ktorý vlastní spoločnosť The Indian Face, pokiaľ sa jeho zrušenie nevyžaduje. Zaobchádzanie sa bude zameriavať na vývoj a vykonávanie predaja, personalizovanú pozornosť výrobkov a služieb, ktoré získa, a na zlepšenie uvedenej pozornosti, ako aj na propagáciu svojich vlastných výrobkov a služieb a výrobkov a služieb tretích spoločností súvisiacich s The Indian Face.

Rovnako ste informovaní, že vaše údaje budú sprístupnené pridruženým spoločnostiam na uvedené účely / The Indian Face S týmito údajmi bude zaobchádzať s maximálnou dôvernosťou, bude ich jediným a výlučným príjemcom a nebude zadávať ani komunikovať tretím stranám, ktoré nie sú uvedené v súčasných predpisoch.

Používateľ výslovne schvaľuje postúpenie žiadosti, a to aj elektronicky, prostredníctvom The Indian Face a vyššie uvedených subjektov, obchodných komunikácií a propagačných ponúk a súťaží. □ áno, prijímam.

 

9.2 Používateľ môže kedykoľvek uplatniť svoje práva na prístup, opravu, odpor alebo zrušenie kontaktovaním The Indian Face, e-mailom adresovaným na adresu contact @ theindianface.com, priloží kópiu vášho NIF alebo náhradný identifikačný dokument.

9.3. Odpovede označené * v registračnom formulári sú povinné. Vaša neodpoveď zabráni nákupu vybraných produktov.

 

10. HESLA

10.1        The Indian Face Uľahčí používanie osobných hesiel pre používateľa, ktorý sa ako taký zaregistruje na webovej stránke. Tieto heslá sa použijú na prístup k službám poskytovaným prostredníctvom webovej stránky. Užívateľ musí uchovávať heslá na svoju vlastnú zodpovednosť v čo najprísnejšej a najprísnejšej dôvernosti, za predpokladu, že koľko škôd alebo následkov akéhokoľvek druhu vyplýva z porušenia alebo odhalenia tajomstva. Z bezpečnostných dôvodov môže užívateľ kedykoľvek zmeniť heslo pre telematický prístup k službám spojeným s Webovou stránkou. Užívateľ súhlasí s oznámením The Indian Face okamžite akékoľvek neoprávnené použitie vášho hesla, ako aj prístup neoprávnených tretích strán k nemu.

 

11. COOKIES

11.1        The Indian Face používa cookies na zlepšenie svojich služieb, uľahčenie navigácie, udržiavanie bezpečnosti, overenie totožnosti používateľa, uľahčenie prístupu k osobným preferenciám a sledovanie ich využívania obchodu. Cookies sú súbory nainštalované na pevnom disku počítača alebo v pamäti prehliadača v priečinku vopred nakonfigurovanom operačným systémom počítača používateľa, aby vás identifikovali.

 

11.2 Ak si užívateľ neželá, aby bol na jeho pevný disk nainštalovaný súbor cookie, musí si nakonfigurovať svoj program prehliadania internetu tak, aby ich neprijímal. Rovnako môže užívateľ voľne cookies zničiť. V prípade, že sa Používateľ rozhodne deaktivovať cookies, kvalita a rýchlosť služby sa môže znížiť a dokonca stratí prístup k niektorým zo služieb ponúkaných v Obchode.

 

12. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

Tieto všeobecné podmienky sa riadia španielskym právom. Akýkoľvek spor vyplývajúci z výkladu alebo vykonávania, ktorý môže vzniknúť v súvislosti s platnosťou, výkladom, plnením alebo riešením tejto zmluvy, sa predloží jurisdikcii a súťaži súdov a tribunálov mesta Madrid, pričom sa vzdajú akejkoľvek jurisdikcie, ktorá môže zodpovedať pre používateľa za predpokladu, že to príslušné právne predpisy umožňujú.